1. Definities

1.1. Gemeentebeeldbank: de dienstverlener Maarten van Apeldoorn die fotografie, workshops en ondersteuning aanbiedt aan Nederlandse gemeenten om hun regio visueel aantrekkelijk en consistent te presenteren.
1.2. Klant: de Nederlandse gemeente die een overeenkomst aangaat met Gemeentebeeldbank voor de levering van diensten.
1.3. Diensten: alle diensten die Gemeentebeeldbank aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot fotografie, workshops, beeldbankbeheer en aanvullende diensten.
1.4. Pakketten: de verschillende dienstenpakketten die Gemeentebeeldbank aanbiedt aan klanten, zoals Basis, Meer en Compleet.

 1. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Gemeentebeeldbank en de klant.
2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Gemeentebeeldbank zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
3.2. Gemeentebeeldbank behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen opdrachten niet te aanvaarden.

 1. Overeenkomst

4.1. Een overeenkomst tussen Gemeentebeeldbank en de klant komt tot stand nadat de klant een offerte of aanbod van Gemeentebeeldbank schriftelijk heeft aanvaard.

 1. Levering van diensten

5.1. Gemeentebeeldbank zal de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 5.2. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan Gemeentebeeldbank aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de diensten, tijdig aan Gemeentebeeldbank worden verstrekt.

 1. Beeldbank

6.1. Gemeentebeeldbank zal de klant voorzien van toegang tot een gebruiksvriendelijke beeldbank met unieke en op maat gemaakte afbeeldingen die voldoen aan de wensen en behoeften van de klant.
6.2. De klant heeft het recht om de afbeeldingen uit de beeldbank te gebruiken zolang het contract van kracht is, plus een extra jaar na beëindiging.

 1. Workshops

7.1. Indien overeengekomen, zal Gemeentebeeldbank workshops verzorgen om de klant te ondersteunen in het gebruik van de beeldbank en het verbeteren van fotografievaardigheden.
7.2. De workshops kunnen individueel of in groepen worden gegeven. Indien een workshop wordt georganiseerd voor een groep van meer dan 10 personen, zal Gemeentebeeldbank, indien beschikbaar, een extra collega inschakelen om assistentie te verlenen. De kosten voor deze extra ondersteuning zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

 1. Fotolicentie en auteursrecht

8.1. Het auteursrecht op de door Gemeentebeeldbank geleverde afbeeldingen en materialen blijft bij Gemeentebeeldbank, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2. De klant verkrijgt een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de geleverde afbeeldingen en materialen voor de duur van de overeenkomst, plus een extra jaar na beëindiging, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3. De fotolicentie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de klant en mag niet worden overgedragen aan of gebruikt worden door overige gebruikers zoals sub-ondernemingen, andere merknamen of derde partijen.

 1. Tarieven en betaling

9.1. De door Gemeentebeeldbank gehanteerde tarieven zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
9.2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Aansprakelijkheid

10.1. Gemeentebeeldbank is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door haar toerekenbare tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst.
10.2. De aansprakelijkheid van Gemeentebeeldbank is beperkt tot het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt, dan wel tot het bedrag dat door de klant is betaald voor de diensten waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

 1. Geheimhouding

11.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

 1. Intellectuele eigendom

12.1. Tenzij anders overeengekomen, behoudt Gemeentebeeldbank alle rechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswetgeving met betrekking tot de door haar geleverde diensten.

 1. Overmacht

13.1. Gemeentebeeldbank is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: ziekte, stakingen, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen en andere omstandigheden buiten de invloedssfeer van Gemeentebeeldbank.

 1. Beëindiging

14.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op alle overeenkomsten tussen Gemeentebeeldbank en de klant is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Gemeentebeeldbank gevestigd is.